Lorem Ipsum is simply dummy text for about simply dummy text for about

TÜRKİYE VARLIK FONU,

DAHA GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İÇİN VAR.

MİSYON

Misyonumuz, Türkiye’nin stratejik varlıklarını geliştirmek, değerlerini artırmak ve böylece ülkemizin öncelikli yatırımları için kaynak sağlamaktır.

VİZYON

Ülkemiz için yaptığımız yatırımlar, performans ve şeffaflığa odaklı kurumsal yönetişim anlayışımızla dünyanın en başarılı varlık fonlarından biri olacağız.

 

Türkiye Varlık Fonu, ülkemizin ekonomik istikrarının artırılması ve kalkınmasına katkı sağlamak; kamuya ait olan varlıkları daha etkin ve verimli bir şekilde yönetmek; mevcut kamu varlığına değer katarak gelecek nesiller için daha güçlü bir Türkiye hazırlamak amacıyla kurulmuş bir yapıdır.

 

Ülkemizde büyümenin sağlanması için tasarruf ve yatırımların artırılması zorunludur. Mevcut durumdaki piyasalarda bulunan yüksek faiz baskısı büyüme üzerindeki önemli engellerden birisidir. Türkiye Varlık Fonu'nun büyük projelere sağlayacağı finansman, hem bu projelerin hayata geçmesiyle oluşturulacak istihdam yoluyla, hem de faiz üzerindeki baskıyı azaltarak, ülkemizin büyüme ve kalkınması üzerinde olumlu etkilerde bulunacaktır.

 

Devredilen tüm kamu varlıkları ve fonlar Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi ile bağlı şirket veya iştirakleri ile fon ve bünyesinde kurulacak alt fonları kapsayan yatırım planlarına uygun olacak şekilde, yine şirketlerin mevcut yönetimleri ve işletme politikaları, iş planları, yatırım ve büyüme stratejilerine uygun olarak değerlendirilecektir. Ulusal ve uluslararası finans kuruluşları da dâhil olmak üzere ilgili paydaşlarla sağlanan iş birlikleri ile sürdürülebilirlik ilkesi dahilinde uzun vadede bu kurum ve kuruluşların devamlılığı ve ekonomimize katkısını artıracak yatırımlar gerçekleştirilecektir.

 

Kurulan Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.:

Cumhurbaşkanlığı'na bağlı, 

Profesyonel yönetim ilkelerine göre yönetilen,

Özel hukuk hükümlerine tabi bir Anonim Şirket yapısındadır.

 

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.'nin ana amaçları:

Önemli kamu varlıklarında değer artışı sağlayarak ekonomik büyümeye katkıda bulunmak, 

Katılım finansmanına uygun varlıkların gelişmesine destek olmak,

Sermaye piyasalarının araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak,

Türkiye’ye daha fazla yatırımcı ilgisini çekmek ve yeni yatırımlar için sermaye sağlamak,

Stratejik önem arz eden sektörlerin gelişmesine ve büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek amacıyla Türkiye Varlık Fonu’nu ve bu fona bağlı alt fonları kurmak ve yönetmek.

 

Türkiye Varlık Fonu'nun Kaynakları:

Özelleştirme kapsam ve programındaki, Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından TVF’ye devrine karar verilen kuruluş ve varlıklar ile Özelleştirme Fonu'ndan aktarılmasına karar verilen nakit fazlasından,
Bakanlar Kurulu tarafından TVF’ye aktarılmasına karar verilen ihtiyaç fazlası gelir, kaynak ve varlıklardan,
Türkiye Varlık Fonu tarafından yurt içi ve yurt dışı sermaye ve para piyasalarından ilgili mevzuat kapsamında yer alan izin ve onaylar aranmaksızın sağlanan finansman ve kaynaklardan,
Para ve sermaye piyasaları dışında diğer yöntemlerle sağlanan finansman ve kaynaklardan oluşmaktadır.

 

FAALİYETLERİMİZ

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi’nin ana faaliyet konusu sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, yurt içinde kamuya ait olan varlıkları ekonomiye kazandırmak, varlıkların değerini evrensel kurumsal yönetişim ilkeleri ile artırmak, yatırım odaklı dış kaynak temin etmek, stratejik, büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek amacıyla Türkiye Varlık Fonu’nu ve bu fona bağlı alt fonları kurmak ve yönetmektir.

Türkiye Varlık Fonu, bünyesindeki varlıkların ürettiği katma değer performansını artırarak, büyük projelere finansman sağlayacak, bu sayede hem bu projelerin hayata geçmesiyle istihdam sağlanacak, hem de finansman maliyetleri üzerindeki baskı azaltılmış olacaktır. Tasarruf ve yatırımlardaki artışın sonucunda ise ülkemizin büyümesi ve kalkınması üzerinde olumlu etkilerde bulunacaktır.

 

PORTFÖY ŞİRKETLERİ

Kapsamlı dönüşüm programı ile değer yaratılması

TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ A.Ş.

 

YENİ YATIRIMLAR

Farklı yatırım modellerini kullanarak stratejik sektörlerde yeni yatırımlar yapılması

Türkiye Varlık Fonu, portföy şirketlerine ve yeni yatırımlara değer yaratacak modelleri takip edecektir.

1
Tüm portföy şirketlerine en iyi yönetim prensiplerinin uygulanması
2
Şirketler arası sinerji olanakları
3
Şirketlere özgü gelişim olanakları
4
Organik büyüme, birleşme ve satın alma fırsatları